Naše více než dvouleté úsilí o udělení vlastních symbolů obce - vlajky a znaku - bylo završeno úspěchem. Potvrzení o udělení symbolů Poslaneckou sněmovnou České republiky bylo předáno starostovi obce v rámci Slavnostního předání vlajek a znaků dne 2. října 2017.

Na této stránce najdete bližší popis symbolů, fotogalerii z předávání a další související dokumenty, mapující průběh celého našeho snažení.

Význam symbolů

Podrobný popis symbolů obce objasňuje podrobně sám autor, PhDr. Zdeněk Kubík:

Symboly obce: Vlajka

Při tvorbě návrhu komunálních symbolů (znaku a vlajky) vycházím především z důležitých historických, geografických, patrociniálních i dalších místopisných reálií a zajímavostí obce.

Úvodem jen upozorňuji, že dle heraldických pravidel se v každém znaku používají kovy (zlato či stříbro, zobrazované v praxi žlutě a bíle) a barvy (červená, modrá, zelená, černá), výjimečně (odůvodněně) i tzv. přirozená barva (např. hnědá u kmene stromu, nebo srsti některých zvířat atd.). Přičemž platí striktní podmínka o (kontrastním a střídavém) kladení kovů na barvy, nebo barev na kovy.

Heraldické figury dělíme na tzv. heroldské (tj. geometrické, pole štítu členící) a obecné (tj. všeobecně známé), vždy ale náležitě (pouze dvourozměrně) stylizované. Stranově (vpravo, vlevo) se znak odborně blasonuje (tj. terminologicky přesně slovně popisuje) z pohledu štítonoše (jeho pravé ruky), nikoliv pozorovatele, proto (zdánlivě) obráceně.

Kresba znaku i vlajky se může v průběhu času (desetiletí i staletí) měnit a mírně autorsky odlišovat (nejde o logotyp či chráněný průmyslový vzor a značku), ale právě popisem v dekretu předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky závazně definovaná podstata (všechny uvedené tinktury a figury v dané kompozici štítu znaku a listu vlajky či praporu) zůstává a musí být takto přesně a důsledně vždy (nyní i v budoucnu) dodržena. Ikonografický význam navrženého obecního znaku Kadolce je následující:

Modrý štít (ve tvaru dle malého státního znaku České republiky) evokuje Kadolecký rybník, potok i další vodní plochy a toky v katastru. Zároveň představuje (mariánskou) barvu víry a oblohy.

Zelená barva dolní třetiny (tzv. paty) štítu (tj. trávníku) je symbolem místní přírodní lokality bývalých obecních pastvin, ale i všech okolních lesů, luk a polí (barvou naděje a obnovy, přírody, venkova, zemědělství, ale i turistiky a rekreace).

Symboly obce: Znak

Heroldská figura stříbrného (bílého) návrší připomíná Svatou horu, zdejší kopec, k němuž se váže legenda o sv. Zdislavě.

Obecná figura černého (orlího) křídla se zlatou pružinou (tj. jetelovitě zakončeným perisoniem) je převzatá z erbu Tasovců (pánů z Křižanova), se zjevným odkazem na historickou příslušnost Kadolce ke Křižanovskému panství.

Obecná figura stříbrné (bílé) hvězdy (nad návrším) představuje typický atribut Panny Marie, patronky obce, které je zasvěcena kaple Nanebevzetí Panny Marie na návsi.

Obecná figura dvou zlatých (žlutých) liliových křížů, tj. křížů s rameny zakončenými liliemi, opět ukazuje na další atribut Panny Marie (lilii), ale i luční a jinou květenu, coby symbol čistoty (čisté přírody a krajiny). Především však tyto dva liliové kříže zastupují četné kříže, stojící na koncích obce, ale i historické smírčí kříže a jinou drobnou sakrální architekturu.

Blason (čili odborný heraldický slovní popis, podle kterého je každý zkušený heraldik schopný znak správně nakreslit, aniž by nutně musel vidět prvotní předlohu) proto může znít takto:

V modrém štítě na zeleném trávníku stříbrné návrší s černým křídlem se zlatým jetelovým perisoniem, převýšené stříbrnou hvězdou mezi dvěma zlatými liliovými kříži.

Návrh (na stožár vztyčované) obecní vlajky nebo praporu (pevně spojovaného s žerdí) opakuje všechny výše popsané tinktury a figury, jejich převedením ze štítu znaku do listu vlajky (praporu) o stranovém poměru šířky k délce 2:3 (závazně daném státní vlajkou České republiky).

Přičemž modrý a zelený (vodorovný) pruh jsou v poměru 11:1 a bílé návrší je vysoké polovinu šířky vlajkového listu.

V případě popisu vlajky (praporu) se, na rozdíl od blasonu znaku, nikdy nemluví o zlaté a stříbrné tinktuře kovu, tak jako na hmotově pevném štítě, ale žluté a bílé barvě (vlající) tkaniny.

Tyto skutečnosti se promítají i do praporu starostů obce (lemovaného státní trikolórou České republiky) se znakem obce, lipovými listy a nápisovými stuhami v tinkturách odvozených ze znaku i barev vlajky (modré a žluté). Razítko (pečeť) obce využívá kontrastních ploch štítu a figur znaku.

V Brně a Bystřici nad Pernštejnem dne 25. 1. 2017.

Slavnostní předání vlajek a znaků v Poslanecké sněmovně dne 2. října 2017

Symboly ve větším rozlišení

Vlajka

Symboly obce: Vlajka

Znak

Symboly obce: Znak